Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Zajęcia z komputerem

Nauczyciele


- mgr Katarzyna Harkawy

- mgr Barbara Garczyk

 

ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM

KRYTERIA OCEN- KLASA IV, V, VI

 

OCENA CELUJĄCA

 

●      uczeń przejawia szczególne zainteresowania informatyką

●      wykazuje dużą znajomość treści pozaprogramowych

●      bierze udział w konkursach informatycznych

●      stosuje nieomawiane na zajęciach funkcje programów

●      proponuje własne oryginalne pomysły i rozwiązania zadań informatycznych

 

OCENA BARDZO DOBRA

 

●      uczeń opanował i wykorzystuje w praktyce wszystkie zdobyte wiadomości i umiejętności

●      bierze udział w dyskusjach

●      samodzielnie biegle posługuje się oprogramowaniem w zakresie omawianym na lekcji

●      jest aktywny, zawsze przygotowany do lekcji

 

OCENA DOBRA

 

●      prace mogą zawierać drobne błędy

●      stosuje klasyczne rozwiązania wzorowane na przykładach

●      aktywnie uczestniczy w lekcji

●      powinien właściwie posługiwać sie terminologią przedmiotową

●      powinien rozwiązywać zadania informatyczne

 

OCENA DOSTATECZNA

 

●      uczeń wykazuje braki w umiejętnościach i wiedzy

●      poprawia prace z pomoca nauczyciela

●      wykazuje chęci poprawy ćwiczeń

●      prace  ucznia mało estetyczne

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

●      uczeń opanował elementarne wiadomości i umiejętności określone w minimum programowym

●      uczeń źle radzi sobie z pracą przy komputerze, nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia

●      nie rozumie w pełni zadań przed nim postawionych

●      wykonuje proste ćwiczenia z pomocą nauczyciela

●      podejmuje próbę zmierzenia się z zadaniami informatycznymi

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

 

●      uczeń nie  opanował elementarnych wiadomości i umiejętności określonych w minimum programowym

●      nie wykazuje chęci do zachowań pro informatycznych

●      nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania informatycznego o niewielkim stopniu trudności