Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Kryteria ocen dla kl. IV

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA – KL.IV

Ocena niedostateczna uczeń nie posiada elementarnej wiedzy, nie wyjaśnia przy pomocy nauczyciela podstawowych terminów, nie wykonuje prac lekcyjnych, nie chce poprawić oceny.

Ocena dopuszczająca – uczeń wykazuje się znajomością elementarnej wiedzy, wyjaśnia przy pomocy nauczyciela znaczenie podstawowych terminów historycznych, dokonuje opisów przeszłości i porównuje je z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych.

Ocena dostateczna – uczeń posiada podstawową wiedzę faktograficzną, czyta teksty ze zrozumieniem, dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością, potrafi dokonać opisu i  oceny zdarzeń, porównać je, określa wiek wydarzenia, porządkuje  zdarzenia w kolejności chronologicznej, odczytuje daty wydarzeń z osi czasu.

Ocena dobra – uczeń opanował wiedzę na poziomie ponadpodstawowym, wykazuje się aktywnością na lekcjach, wyraża własną opinię, dostrzega ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego, integruje wiedzę uzyskaną z różnych źródeł, samodzielnie poszukuje informacji, umiejętnie posługuje się mapą, odczytuje wiadomości z wykresów i tabel.

Ocena bardzo dobra – uczeń wykazuje się wysokim poziomem wiedzy i zrozumieniem procesów historycznych, samodzielnie wyciąga wnioski, ujmuje treści historyczne w związki przyczynowo – skutkowe, krytycznie odnosi się do wydarzeń z przeszłości, porównuje epoki i okresy historyczne.

Ocena celująca – uczeń samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i wykazuje się wiedzą ponadprogramową, uczestniczy w pracach przedmiotowych kółek zainteresowań, łączy i wykorzystuje wiadomości z różnych dziedzin, bierze udział w konkursach przedmiotowych.