Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Kryteria ocen dla kl. VI

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO – KLASA VI.

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

 

 

OCENA CELUJĄCAwymagania wykraczające.

Uczeń:

-posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego klasy VI w odniesieniu do określonej epoki, kraju, zagadnienia,

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela,

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę,

- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę poprzez czytanie książek,

- bierze udział w konkursach, w których wymagana jest wiedza historyczna – odnosi w nich sukcesy lub jest autorem pracy historycznej o wysokich walorach.

- aktywnie uczestniczy w lekcjach,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, potrafi rozumować kategoriami historycznymi (przyczyny, skutki), umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznawanymi w czasie lekcji,

- umie powiązać dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi,

- wyraża samodzielny, krytyczny pogląd stosunek do określonych zagadnień z przeszłości,

- potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, mającej podstawy samodzielnie nabytej wiedzy.

 

OCENA BARDZO DOBRAwymagania dopełniające.

Uczeń:

- opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy VI

- korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,

- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji,

- samodzielnie rozwiązuje postawione przez nauczyciela problemy i zadania, posługując się nabytymi umiejętnościami,

- bierze udział w konkursach historycznych lub wymagających wiedzy i umiejętności historycznych,

- wykonuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności,

- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo- skutkowych, wykorzystując wiedzę nie tylko z zakresu historii, ale również przedmiotów pokrewnych.

 

OCENA DOBRA – wymagania rozszerzone.

Uczeń:

- opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

 

- potrafi korzystać ze wszystkich źródeł informacji poznanych w czasie lekcji,

- umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania i problemy, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,

- wykonuje niektóre zadania dodatkowe o stosunkowo niewielkiej skali trudności,

- jest aktywny w czasie lekcji,

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych.

 

OCENA DOSTATECZNA – wymagania podstawowe.

Uczeń:

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalających na rozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy VI,

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,

- potrafi wykonać proste zadania,

- wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym.

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA – wymagania konieczne.

Uczeń:

- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki,

- przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności,

- konstruuje krótkie wypowiedzi.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuację nauki,

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych zadań wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.