Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

muzyka

 

MUZYKA

KRYTERIA OCEN- KLASA IV,V,VI

 

OCENA CELUJĄCA

 

●      uczeń przejawia szczególne zainteresowania muzyką

●      wykazuje dużą znajomość treści pozaprogramowych

●      wykazuje się dużym zaangażowaniem i twórczą inicjatywą w działaniach grupowych

●      bierze udział w konkursach muzycznych

●      aktywnie uczestniczy w życiu szkoły

 

OCENA BARDZO DOBRA

 

●      uczeń opanował i wykorzystuje w praktyce wszystkie zdobyte wiadomości i umiejętności

●      bierze udział w dyskusjach na temat muzyki

●      chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach muzycznych na terenie szkoły

●      potrafi bezbłędnie zaśpiewać poznane na lekcjach piosenki

 

OCENA DOBRA

 

●      uczeń potrafi zastosować wiedzę muzyczną w praktyce

●      aktywnie uczestniczy w lekcji

●      powinien właściwie posługiwać sie terminologią przedmiotową

●      powinien rozwiązywać zadania muzyczne

 

OCENA DOSTATECZNA

 

●      uczeń przyswoił najważniejsze wiadomości i umiejętności

●      uczeń powinien uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach muzycznych(średni stopień trudności)

●      potrafi odtworzyć melodię poznanych piosenek przy pomocy nauczyciela

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

●      uczeń opanował elementarne wiadomości i umiejętności określone w minimum programowym

●      wykonuje proste ćwiczenia z pomocą nauczyciela

●      śpiewa piosenki z pomocą nauczyciela

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

 

●      uczeń nie  opanował elementarnych wiadomości i umiejętności określonych w minimum programowym

●      nie wykazuje chęci do zachowań pro muzycznych

●      nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania muzycznego o niewielkim stopniu trudności